ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

กลุ่มภารกิจพัฒนาความเป็นเลิศ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ พัฒนาทักษะการเลือกสถิติในการทำวิจัย การสืบค้นและจัดการเอกสารอ้างอิงใช้โปรแกรม Endnote เพื่อเขียนบทความวิชาการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.3016.30 น.  ณ ห้องประชุมวชิรธาร ชั้น2 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและแนะนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการขอตีพิมพ์ และถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการเขียนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร และ ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย