อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและเสริมทักษะเสริมสร้างความชำนาญด้านระบบประสาท neurofeedback

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและเสริมทักษะเสริมสร้างความชำนาญด้านระบบประสาท neurofeedback เพื่อการให้บริการต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561