รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย

รายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

  1. นางสุนทรี  ศรีโกไสย              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
  2. นางชุตินาถ  ศักรินทร์กุล         นายแพทย์ชำนาญการ                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ (โครงการทุน สสส. สวรส.)
  3. นางสาวสุรีรักษ์  พิลา             นักวิชาการศึกษา
  4. นางสาวพัชนี  พัฒนกิจโกศล    เภสัชกร
  5. นางสาวกันต์กนิษฐ์ เปียงใจ      นักวิชาการสาธารณสุข

รายชื่อบุคลากรในกลุ่มงานวิจัยออทิสติก (Autism Research Center : ARC)

  1. นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ       หัวหน้าศูนย์วิจัยออทิสติก
  2. นางสาวอัสนีย์พร กุนแจ         นักวิชาการสาธารณสุข
  3. นางมัลลิกา  ทาริกบุตร          นักจิตวิทยา
  4. นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน  นักกิจกรรมบำบัด