แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย 2562-2564

แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย 2562

 1. การศึกษาลักษณะคลื่นชักที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม  รับผิดชอบโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  และคณะ (งบประมาณแผ่นดิน)
 2. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของโปรแกรม Vojta Therapy และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพสำหรับผู้ปกครองที่ส่งผลต่อรูปแบบการเดินของเด็กสมองพิการ  รับผิดชอบโดย นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์  และคณะ (งบเงินบำรุงและงบดำเนินงาน)
 3. การพัฒนาเครื่องมือวินัจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (ปีที่ 2)  รับผิดชอบโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  และคณะ (ทุน สวรส.)
 4. การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ    รับผิดชอบโดย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร  และคณะ (ทุน สสส.)
 5. การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครองและครู (ปีที่ 2)  รับผิดชอบโดย นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร  และคณะ (ทุน สสส.)
 6. สถานการณ์การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตครั้งแรกในประเทศไทย  รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ (ทุนแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต)
 7. การใช้สุราและสารเสพติดในครอบครัวที่มีบุตรเป็นโรคกลุ่มออทิสซึมและโรคสมาธิสั้น  รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ (เสนอขอทุน ปปส.)
 8. แนวเวชปฏิบัติการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลทางจิตใจ  รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ
 9. แนวเวชปฏิบัติการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกม  รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ
 10. โครงการทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์ และที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์ของการให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดล สำหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน  รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ
 11. โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุ่ม(Social Skill Training) สำหรับเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รับผิดชอบโดย กลุ่มงานจิตวิทยา

แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย 2563

 1. การศึกษาผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มีผลคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ รับผิดชอบโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  และคณะ
 2. การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสำหรับเด็กออทิสติกในประเทศไทย รับผิดชอบโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  และคณะ
 3. การเปรียบเทียบจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ ร่วมกับจิตเภสัชบำบัด และการให้คำปรึกษามาตรฐานร่วมกับจิตเภสัชบำบัดในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีบาดแผลในจิดใจ รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ

แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย 2564

 1. แผนงานวิจัยประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและด้านการพัฒนาการเด็ก รับผิดชอบโดย นางสุนทรี ศรีโกไสย และคณะ