การวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ชื่อเรื่องนวัตกรรม/เทคโนโลยี (2561-2562)

 1. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กพิเศษ
  ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
  ขั้นตอนของการพัฒนา :
  1.1 สำรวจวิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็น (Need Analysis)
  1.2 วางแผนออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ (Product Design Planing)
  1.3 จัดสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ (Product Development Prototype)
  1.4 ทดสอบประสิทธิผล (Efficacy Test)
  1.5 ปรับปรุงเบื้องต้น (Initial technology Revision)
  1.6 ทดลองในพื้นที่นำร่อง (Field Test)
  1.7 พัฒนาขั้นสุดท้าย (Final technology Revision)
  1.8 การพัฒนาวิธีถ่ายทอด/ขยายผล (Develop “how to” delivery)
  1.9 ประเมินและติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Evaluation and continuous improvement)
 2. โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองต่อการสร้างวินัยเชิงบวก และการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า
  ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล (งานจิตเวชชุมชน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
  ขั้นตอนของการพัฒนา :
  1.1 สำรวจวิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็น (Need Analysis)
  1.2 วางแผนออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ (Product Design Planing)
  1.3 จัดสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ (Product Development Prototype)
  1.4 ทดสอบประสิทธิผล (Efficacy Test)
  1.5 ปรับปรุงเบื้องต้น (Initial technology Revision)
  1.6 ทดลองในพื้นที่นำร่อง (Field Test)
  1.7 พัฒนาขั้นสุดท้าย (Final technology Revision)
  1.8 การพัฒนาวิธีถ่ายทอด/ขยายผล (Develop “how to” delivery)
  1.9 ประเมินและติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Evaluation and continuous improvement)